TÜKETİCİ HAKLARI

Ülkemizin de taraf olduðu 1985 tarihli Birleþmiþ Milletler Evrensel Tüketici Haklarý Bildirgesine göre 9 tane temel ve evrensel tüketici hakký mevcuttur. Bunlar aþaðýdaki gibidir:

 1.  Temel Ýhtiyaçlarýn Karþýlanmasý Hakký: Barýnma,ýsýnma, aydýnlanma, içecek ve kullanacak su bulma,haberleþme, ulaþým tüketicilerin en temel ihtiyaçlarýdýr. Her tüketici, bu temel ihtiyaçlarýn karþýlanmasýný talep edebilir.
 2.  Saðlýk Ve Güvenlik Hakký: Satýþa sunulan her türlü mal ve hizmetin insan yaþamý ve saðlýðý açýsýndan kullanýcýsýna zarar vermeyecek durumda olmasýdýr.
 3.  Bilgi Edinme Hakký: Tüketicinin mal ve hizmeti satýn alýrken doðru karar verebilmesinin saðlanmasý için tüketicinin gerekli bilgilere ulaþabilmesi ve zararlý, yanýltýcý reklamdan, etiketten, ambalajdan korunmasýdýr.
 4. Eðitilme Hakký: Tüketicinin hak ve çýkarlarýný koruyabilmesi, tüketici bilincine sahip olmasý için eðitim kurumlarýnda eðitilmesidir.
 5. Zararlarýn Giderilmesi Hakký: Satýn alýnan mal veya hizmetten dolayý tüketicinin uðramýþ olduðu zararýn giderilmesi, o mal veya hizmetin yeniden tüketiciye ulaþtýrýlmasýdýr.
 6. Saðlýklý Bir Çevrede Yaþama Hakký: Saðlýk koþullarýna uygun bir çevrenin oluþumunda ülke ve Doðal kaynaklarýn doðru kullanýmý ile çevrenin korunmasý, temiz ve saðlýklý bir þekilde gelecek nesillere býrakýlmasýdýr.
 7. Ekonomik Çýkarlarýn Korunmasý Hakký: Tüketiciye kýyaslama imkaný verecek çeþitte mal ve hizmetin en uygun fiyattan sunulmasý, satýþ sonrasý her türlü teknik destek ve servisin tüketiciye ulaþtýrýlmasýdýr.
 8. Seçme Hakký: Tüketicilerin çeþitli ürün ve hizmetlere istedikleri zaman ulaþabilmeleri anlamýndadýr. Rekabetin tam olarak iþlemediði pazarlarda devlet aksaklýlarýn giderilmesi için yapacaðý düzenlemeler ile uygun kalite ve fiyatlarda mal ve hizmetlerin tüketicilere sunulmasýný saðlamalýdýr.
 9. Temsil Edilme, Örgütlenme, Sesini Duyurma Hakký: Yukarýda sayýlan haklarýn elde kullanýlabilmesi, tüketicilerin haklarýný koruyabilmeleri, maðduriyetlerinin giderilmesinde bir araya gelerek güç birliði oluþturmalarý ve hükümetlerin ekonomik ve siyasi politikalarýn da dikkate alýnma ve kamu kurumlarýnda temsil edilebilmesidir.

KUSURLU MAL ALANLARIN HAKLARI NELERDÝR?

Alýþveriþlerinizde:

Satýn aldýðýnýz mallardan belirli standartlarý bekleme hakkýna sahipsiniz.

Aldýðýnýz malda hiçbir ayýp olmamalýdýr.

Ambalajýnda , kýlavuzunda yada reklamlarýnda belirtilen veya satýcýnýn vaat ettiði özelliklere sahip olmalýdýr.

Herhangi bir malý satýn alýrken sözleþme yapmadýysanýz,satýcý ile olan her türlü konuþmanýz sözleþme sayýlýr.

Bir malý aldýktan sonra ayýplý olduðunu fark ederseniz; Satýn aldýðýnýz tarihten itibaren 15 gün içinde þunlardan birini yapma hakkýna sahipsiniz.

Ayýplý malýn deðiþtirilmesini, Ödediðiniz bedelin iadesini, Ayýbýn neden olduðu deðer kaybýnýn bedelden indirilmesini, Ücretsiz olarak tamirini talep edebilirsiniz.

 • Eðer malýn ayýbý gizli ise veya hile ile gizlenmiþse, hakkýnýz 2 yýldýr. o Ayýplý bir maldan dolayý maddi veya manevi bir zarara uðramýþsanýz bu zararýnýzý, satýcý veya üretici veya ithalatçý karþýlamak zorundadýr.
 • Bir þikâyetin çözümlenmesinde zorlanýyorsanýz daha fazla çaba gösterin.
 • Size zorluk çýkaran veya yardýmcý olmayan satýcýya, hakem heyetine gideceðinizi söylemeniz bile yeterli olabilecektir.
 • Haklý olduðunuza inanýyorsanýz, hakkýnýzý aramak için size gösterilen tüm yollara baþvurun.
 • Zira böyle bir durumda hakkýnýzý aramazsanýz sadece sizin zarara uðramanýz deðil, ayný zamanda tüketiciye saygýlý olmayan satýcýyý ödüllendirmek ve baþkalarýnýn da benzer zararlara uðramasýna sebep olmak anlamýna gelir