GİZLİLİK POLİTİKASI

Aþaðýdaki bilgiler, Web sitemizi ziyaret ederken bize verebileceðiniz kiþisel bilgilerle ilgili politikamýzýn açýklamasýdýr.
 
Ýyi alýþveriþler dileriz.
 
Kiþisel bilgileriniz ne zaman toplanýr?
 
Sitemize üye olduðunuzda ve üyelik alanlarýndan faydalanmak istediðinizde, þifre korumalý hizmetlerimize giriþ yaptýðýnýzda, sitede ilan ettiðimiz özel kampanyalardan, promosyonlardan ve imkanlardan yararlanmak istediðinizde kiþisel bilgileriniz toplanmaktadýr.
      
Bu toplanan bilgiler nelerdir?
 
IP adresiniz, sizi ve alýþveriþ sepetinizin takibi ve açýk demografik bilgilerinizin toplanmasý için kullanýlacaktýr. isim bilgileriniz, eriþim bilgileriniz (adres, telefon, email adresi, ... vs.), sipariþ teslimat adresinize ait bilgilerle, yanýtlamak zorunda olmadýðýnýz istatistik (yaþ, cinsiyet, eðitim durumu vs.) kaynaklý bilgilerinizdir.
 
Bu bilgiler neden toplanmaktadýr?
 
Bu bilgileri toplamakdaki hedefimiz,
 
- Firmamýz ve tarafýmýzca belirlenen firmalar hakkýnda bilgi ve kampanya haberleri ve materyallerini sizlere ulaþtýrabilmek,
- Ýhtiyaçlarýnýza en uygun alýþveriþ sitesini sizlerin hizmetine sunabilmek,
- Ziyaretinizi hýzlý, kolay ve verimli bir hale getirebilmek,
- Ismarlamýþ olduðunuz sipariþinizin size en hýzlý ve sorunsuz þekilde ulaþtýrýlmasýný saðlamaktýr.