GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

Rapid SSL ile Güvenli Alýþveriþ

SSL nedir?

SSL (Secure Sockets Layer - Güvenli Yuva Katmaný), bir web tarayýcý ile web sunucusu arasýnda yol almakta olan verileri þifrelemek için kullanýlan bir teknolojidir. Bu teknoloji, çevrimiçi bankacýlýk siteleri ve e-ticaret web siteleri tarafýndan sürekli kullanýlmaktadýr. Diðer siteler de SSL teknolojisini daha sýnýrlý biçimde uygulayabilir. Örneðin, oturum açma bilgilerinizi girerken þifrelerinizin korunmasýna yardýmcý olmak için kullanabilirler.

SSL ile güven altýna alýnan web adresleri http: yerine https: ile baþladýðýndan, bu terimler sýk sýk birbirinin yerine kullanýlýr.

Neden SSL kullanmalýyým?

SSL kullanmak, þifrelenmemiþ bir web baðlantýsýna göre daha fazla gizlilik ve güvenlik saðlar. Bilgilerin üçüncü taraflarca ele geçirilmesi ve kötüye kullanýlmasý riskini azaltýr. Birçok site ziyaretçisi, SSL baðlantýsý kullandýklarýný bildiklerinde ödeme ve diðer kiþisel bilgilerini daha endiþesiz þekilde paylaþmaktadýr.

Web sayfalarýmýn SSL ile güven altýna alýndýðýný nasýl bilebilirim?

Bir SSL baðlantýsý kurulduðunda web tarayýcýlarýnýn çoðu bir kilit simgesi görüntüler. Örnek olarak Google'ýn Chrome tarayýcýsý SSL göstergelerini yeni pencere inceleyebilirsiniz.

En kestirme test yolu, test etmek istediðiniz web adresini, baþýna https:// ekleyerek tarayýcýnýza girmektir. Örneðin, https://adwords.google.com. Tarayýcýnýzda bir kilit simgesi görürseniz, güvenli baðlantý kurulduðunu onaylamak üzere ek bilgi için bu simgeyi týklayýn. Kilit simgesi yoksa, sayfa SSL ile güven altýna alýnmamýþtýr.

SSL teknolojisinin birçok web sitesi tarafýndan yalnýzca þifre veya kredi kartý numarasý gibi hassas bilgilerin aktarýldýðý belirli sayfalarda kullanýldýðýný unutmayýn.